Smokers hawwe in heger risiko om ynfekteare te wurden mei COVID-19

Folchoarder foar folchoarder